Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.

Przedmiot działalności

Na terenie gminy Grodków działają Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. z siedzibą w Tarnowie Grodkowskim. Skrót firmy: GRODWiK Spółka z o. o.
Firma powstała w listopadzie 1992 roku w celu realizacji jednego z zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

GRODWiK jest w 100% własnością komunalną.
Firma świadczy odpłatne usługi w zakresie poboru i dostawy wody oraz oczyszczania i odprowadzania ścieków dla osób fizycznych i prawnych.
Terenem działania firmy jest wyłącznie miejsko-wiejska gmina Grodków.
Eksploatacja sieci i obiektów wodno-ściekowych przez firmę GRODWiK nastąpiła poprzez nieodpłatne przekazywanie przez gminę sieci wodno-kanalizacyjnych na własność Spółki w formie aportu rzeczowego.

Spółka GRODWiK prowadzi eksploatację pięciu ujęć wody wraz ze stacjami uzdatniania w miejscowościach: Grodków, Gnojna, Wójtowice, Strzegów na bazie ujęć podziemnych oraz oczyszczalnię ścieków mechaniczno-biologiczną z podwyższonym usuwaniem związków biogennych zlokalizowaną w Tarnowie Grodkowskim.
Spółka GRODWiK eksploatuje sieci wodociągowe i dostarcza wodę do 36 miejscowości gminy Grodków oraz do Starego Grodkowa w Gminie Skoroszyce i dwóch posesji w Radowicach Gmina Pakosławice.
Do oczyszczalni ścieków poprzez układ sieci kanalizacyjnej przyjmowane są ścieki z miejscowości Grodków, Tarnów Grodkowski, Gnojna, Lubcz, Jeszkotle, Nowa Wieś Mała, Strzegów, Jędrzejów, Starowice Dolne, Wójtowice, Gola Grodkowska, Lipowa, Przylesie Dolne, Wierzbnik, Kolnica, Młodoszowice, Bąków, Wojsław, Polana, Żelazna i Osiek Grodkowski.
Istnieje również możliwość przyjmowania ścieków z szamb do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim.


Status prawny

Oznaczenie formy prawnej: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma, pod którą spóła działa: Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
Skrót: GRODWiK sp. z o. o.
Oznaczenie Sądu Rejestrowego: Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy
Numer KRS: 0000072747
Numer NIP: 753-000-07-96
Numer REGON: 530587733
PKD: 4100 A
Siedziba spółki: Tarnów Grodkowski 46d
Adres korespondencyjny: Tarnów Grodkowski 46d, 49-200 Grodków
Certyfikat Rzetelności


Organa spółki

Organem uprawnionym do reprezentowania spółki jest dwuosobowy Zarząd w osobach:
Elwiry Biegaj – Prezesa Zarządu
Marka Dziuby – Wiceprezesa ds. Technicznych


Organem nadzoru jest 3 osobowa Rada Nadzorcza w osobach:
Tadeusz Rutkiewicz - Przewodniczący
Piotr Kwaśniak - Sekretarz
Mariusz Plata - Członek

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w osobie Burmistrza, którym jest Marek Antoniewicz.


Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy spółki na koniec grudnia 2019 roku wynosi:
32 934 500,00 zł

Udziały posiadane przez wspólnika - 65 869 udziałów (100%) posiada
Gmina Grodków

Kompetencje organów spółki są zgodne z ustawą z dnia 15 września 2000 roku ksh. (Dz. U. 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami), umową spółki GRODW i K.


Tryb działania

Spółka "GRODWiK" prowadzi swoją działalność m. in. w oparciu o:

 1. Ustawę z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.),
 2. Ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.),
 3. Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.),
 4. Umowę spółki - akt notarialny Repetytorium nr 2968/1922 z 28 września 1992 roku,
 5. Decyzję Zarządu Miejskiego w Grodkowie nr GT.II.7033/1/02 z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie udzielenia zezwolenia Spółce na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
 6. Regulamin Rady Nadzorczej Spółki przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników,
 7. Regulamin Zarządu Spółki uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.Przedmiot działalności

Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest:

 1. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków - 37.00.Z
 2. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody - 36.00.Z


Ponadto realizuje zlecenia odpłatne w zakresie:

 1. Budowy sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
 2. Czyszczenia sieci kanalizacyjnej za pomocą sprzętu specjalistycznego SCK - 3z
 3. Usuwania awarii na sieci wodno-kanalizacyjnej
 4. Montażu wodomierzy
 5. Wynajmowaniu sprzętu: koparki, agregaty prądotwórcze, zagęszczarki
 6. Opróżniania szamb


Zatrudnienie

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w spółce GRODWiK zatrudnionych jest łącznie 36 osób.

Regulamin dostarczania wody

Uchwała nr III/21/18 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Grodków pobierz-»
Regulamin został uchwalony na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków tekst jednolity (Dz. U. 123, poz. 858 z 2006 r.).
Regulamin jest aktem prawa miejscowego.
Tekst Regulaminu został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 3716 z dnia 28 grudnia 2018 r. pobierz-»

Data stworzenia : 2016-03-18 08:39 Autor : Administrator Data publikacji : 2016-03-18 08:39 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2020-02-07 12:28 Osoba modyfikująca : Administrator